Motivační obrázek
Krátký popis projektu
 

Cíl projektu

Cílem projektu je přispět k adaptabilitě a lepšímu uplatnění absolventů VŠ na trhu práce v podmínkách znalostní ekonomiky. Tohoto cíle bude dosaženo inovací níže uvedených studijních oborů, tvořících základ konstrukčně zaměřeného inženýrského studia na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně.

Podstatou inovací bude realizace problémově orientovaných studijních plánů (Peoblem Based Learning – PBL), podrobněji uvedená v popisu klíčových aktivit č. 3-5. Metodika PBL dokáže trvale odrážet změny spojené se vznikem a vývojem nových technologií a hraničních a interdisciplinárních vědních oborů, národní a globální společenské vývojové trendy (globalizace) a sociální aspekty technického pokroku. Důraz je přitom kladen na úzkou vazbu na výrobní sféru, na sbližování mezi strojním inženýrstvím a přírodními vědami (biotechnologie, biomechanika), na mikro a nanotechnologie (MEMS a NEMS), informační technologie (virtuální navrhování) a environmentální problematiku (trvale udržitelný rozvoj).

Naznačené trendy budou promítnuty do inovací bakalářských a magisterských studijních programů v oborech Aplikovaná informatika a řízení, Průmyslový design ve strojírenství, Mechatronika, Konstrukce strojů a zařízení, Výrobní stroje, systémy a roboty, Konstrukční inženýrství a Inženýrská mechanika a biomechanika (přehled a náplň oborů viz http://www.fme.vutbr.cz/studium/). Jedná se o obory úzce svázané zaměřením do oblasti navrhování moderních strojních konstrukcí v mechatronickém pojetí, které v sobě integrují klasické strojařské disciplíny s výkonovou a řídící elektronikou a informatikou, a které vedou k návrhu strojních soustav, vykazujících prvky inteligentního chování. V tom spočívá mezioborový charakter návrhu, který bude zajištěn složením řešitelského týmu z pracovníků dvou fakult VUT v Brně: Fakulty strojního inženýrství (FSI, zapojení čtyř ústavů) a Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT, pracovníci jednoho ústavu), spolu s dalšími odborníky z praxe.

 

  • Akce a semináře
  • Akce a semináře
  • Cíl projektu
  • Klíčové aktivity
  • Personální obsazení
  • Partneři projektu
  • Dokumenty ke stažení